Basketo also known as Baskatta or Mesketo or Basketo-dokka is a language spoken in Ethiopia.