Konso also known as Afa karatti or Conso or Gato or Kareti is a language spoken in Ethiopia.