Suri tirmaga-chai is a language spoken in Ethiopia.